Badanie QEEG (quantitative) jest cyfrowym przetworzeniem sygnału EEG w taki sposób, że możemy zauważyć rozkład fal na całej powierzchni korowej w postaci ilościowego zapisu. Klasyfikacji wzorca EEG dokonuje się poprzez szczegółową analizę. Nieprawidłowości w rozkładzie korelują niejednokrotnie z obrazem klinicznym zaburzeń.

Komputer wyświetla wartości liczbowe w tabeli jako widmo amplitud względem częstotliwości lub jako mapę topograficzną pokazującą aktywność w różnych miejscach na głowie. QEEG dostarcza zazwyczaj informacji o amplitudzie (µV) i mocy w pikowatach (pW) dla poszczególnych częstotliwości i miejsc na głowie. Wyznacza się również współczynniki, odchylenia standardowe, a także inne obliczenia statystyczne. Zwykle QEEG odnosi się do pomiaru rejestrowanego 19 odprowadzeniami. Jednak wartości rejestrowane z jednego miejsca aktywnego mogą również zostać poddane analizie ilościowej.

Najnowsze badania wykazały, że niektóre zaburzenia, takie jak ADHD, OCD, schizofrenia, depresja, specyficzne trudności w uczeniu się i in. są związane z różnymi spontanicznymi lub wywołanymi wzorami potencjałów elektrycznych, rejestrowanymi z głowy przez wiele elektrod powierzchniowych. Dostarczają one wiarygodnych markerów funkcji oraz aberracji w pracy mózgu.


Komentarze