Ocena wpływu metody Biofeedback na obraz EEG oraz funkcje poznawcze u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Analiza wyników uzyskanych na podstawie badań przeprowadzonych przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu terapii pozwala przypuszczać, iż omawiana metoda ma wpływ na stan kliniczny, jak również zapis EEG pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym. W analizie jakościowej EEG nie zarejestrowano istotnych klinicznie zmian wskutek prowadzonej terapii. Odmienne natomiast wnioski płyną z analizy ilościowej EEG: zanotowano redukcję amplitudy fal theta i delta oraz nieznaczne wzmocnienie amplitudy fal beta. Zmiany te należy uznać za poprawę zapisu, co było jednym z celów terapii. Również w zapisie EEG w trakcie terapii Biofeedback nastąpiła poprawa parametrów neurofizjologicznych mózgu. Wzrosła amplituda fal beta i SMR, spadła natomiast amplituda fal theta. Na podstawie przedstawionych danych można przypuszczać, że wymieniony trening ma wpływ na obraz EEG w analizie ilościowej oraz w zapisie EEG w trakcie terapii Biofeedback.W ocenie poszczególnych funkcji poznawczych u dzieci, przeprowadzonej przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu ćwiczeń, na podstawie szczegółowych testów psychologicznych oraz ankiet skierowanych do rodziców na temat stanu dzieci, również uzyskano poprawę. Najistotniejszą zmianą spośród wszystkich funkcji poznawczych był wzrost koncentracji uwagi. Pozwala to zatem na twierdzenie, iż istnieje korelacja między uzyskaną poprawą w zakresie wyżej wymienionych parametrów a prowadzoną terapią metodą Biofeedback EEG. Wydaje się zatem, iż przedstawione wyniki uzasadniają prowadzenie dalszych badań w tym zakresie, co pozwoli na szczegółową ocenę klinicznej skuteczności metody Biofeedback EEG, m.in. w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym(Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych)

Komentarze